Vallási élet Alsóregmecen

Alsóregmec községben a lelkészet bölcsőjének azt az eseményt lehet tekinteni, amikor a község vallásos hívei elhatározták, hogy községükben görög katolikus templomot fognak építeni. Ez a gondolat az Úrnak 1929. esztendejében valóra is vált. Az önálló egyházközséggé alakulását őrzi az akkor készített ovális bélyegző, mely aztán minden hivatalos iraton szerepelt a lefolytatott templomépítkezések folyamán.

Templomépítés

Miután 1929 januárban megalakult a 12 tagból álló önálló alsóregmeci képviselő-testület, már február 5-én megalakították a templomépítési bizottságot is, amelynek aztán dönteni kellett a templom helyéről, költségeinek előteremtéséről.

Versenytárgyalás eredményeképpen az egyházközség 1929. augusztus 9-én elfogadta Árva Pál miskolci építészmérnök tervét, majd megvásárolja 1929. augusztus 11-én 2000 pengőért Bodnár Miklós alsóregmeci lakostól a templomépítkezés céljára szánt 286 négyszögöl belsőséget. Az építészek és az építtető alsóregmeci görög katolikus egyházközség között a szerződést 1929.augusztus 25-én írták alá. Alapozás közben tartották meg az ünnepélyes alapkő-felszentelést dr Szántay István püspöki helynök úr és a többi környékbeli lelkészek jelenlétében.

Az építési költségek fedezésében a helybeli római katolikus hívek is kötelezően kivették részüket. Ezért azt is kívánták, hogy a templomot közös latin és görög szertartású templomnak nyilvánítsák, de ebbe nem ment bele a görög katolikus többség.

1931 tavaszán Petrasovszky Emánuel sátoraljaújhelyi görög katolikus festőművész tervei szerint megindult a templom belső berendezése. Az asztalos munkálatok kivitelezésére (fő oltár, padok) Zajácz János miskolci asztalosmester kapott megbízást. A templom képeinek megfestésére (Szent Miklós, Mennybemenetel, Jézus az Olajfák hegyén, Jézus sírba tétele) a tervező, Petrasovszky festőművész kapott megbízást.

A templom felszentelését 1931. május 17-én az érsek főpásztor, Papp Antal c. érsek, apostoli kormányzó végezte. Alsóregmec úszott az örömtől. A harangok zúgtak. A kész fölszentelt templom reménysége 300 görög katolikus és 70 római katolikus kisközség lelki fejlődésének.

1944 őszén a községet eléri a második világháború vihara. A front a községen december elején vonul át. A német csapatok kivonulásuk után a templom tornyát aknákkal lőtték, mely belövésekből egy a toronynak a gomb alatti részét roncsolta szét, de a kereszt sértetlen maradt. A második lövés a templomnak a déli falát rombolta meg. Ezen rombolásokat a hívek 1945 tavaszán rendbe hozták.

1949 tavaszát emlékezetessé teszi a művészi ikonosztázion- részlet beszerzése. Megáldása húsvét első napján történt. Ugyanezen alkalomra az alsóregmeci oltáregylet tagjai művészi kivitelű netz oltárterítőket készíttettek. Külön említésre méltó a fő oltár terítője.

1950 húsvétjára két netz lobogót is ajánlottak fel a hívek.
1961-ben Döbrentei Gábor budapesti festő festette ki a templomot.
1978. évben a templom világítása kerül korszerűsítésre.
1979. évben a templom ablakai színes üvegből felújításra kerülnek.
1980. év a templom felszentelésének 50 évfordulója. A parókia, ajtók, ablakok, falak teljesen átfestésre kerültek, több részen vakolás, kőporozás is történt. A templom teljesen megújult.
1983-ban a harangozás is villamosításra került.
1985-ben a képállvány és az oltár aranyozására és új megvilágítására került sor.
A termelőszövetkezet szántóföldjéről került beszállításra a parókia elé Sennyey bárónő által állíttatott kereszt, melyet felújítottak. Ebben az évben lett felállítva a templom melletti kőkereszt is.
1987-ben a nagy csillár rendbehozatala történt meg. Ebben az időszakban kerül teljes felújításra a templom tetőszerkezete.
1990-ben ravatalozó építésére került sor.
1992-ben új harangot szenteltek fel a templomban, melyet Gombos Miklós készített.
1993-ban az önkormányzat a temetőben a ravatalozó mellett megépíttette a haranglábat. A harang a régi regmeci deszka haranglábból való.

Lelkészlakás

Alsóregmec község görög katolikus híveinek több éves vágya teljesült akkor, amikor Urunknak 1947. esztendejében a szép templomukhoz lelkészlakást, úgynevezett paróchiális épületet vásárolhattak. Ez a lakás a néhai Matuska Comáromy Miklós örököseinek tulajdonát képező „Kazinczy – ház” volt. A lelkészlakás 1949. május 15-én került az alsóregmeci görög katolikusok tulajdonába.

1948. április havában az egyházközség a lakást belülről kitataroztatta, konyhát és kamrát alakítottak ki. A helyi lelkész május 2-án költözködött át, s a megáldást a búcsú napján végezte el a hívek jelenlétében.
1949 augusztusában a lelkészlakás udvarát törték fel, melyből 15 szekér követ csákányoztak ki a hívek.
1950 májusában a lelkészlakás külső tatarozására került sor.
1968-ban lebontották az egész lakást, és megkezdték az újjáépítését, melyet 1971. szeptember 1-én fejeztek be.
1975-ben fürdőszoba beszerelése és berendezése történt meg.
1976. évben kialakításra került a hittanterem.
1987-ben vezetékes ivóvíz került bevezetésre a faluba történő ivóvíz bevezetésével egyidejűleg.
1996 augusztusában a parókia fűtésének korszerűsítése történt meg.

Búcsú

Nagy nap ez Alsóregmecen. A környék legkorábbi búcsúja. Áldozócsütörtök utáni vasárnap, májusnak valamelyik vasárnapjára esik általában. Ilyenkor jönnek össze a szomszéd lelkészek, a híveik rokonsága és sátoraljaújhelyi ismerőseik. Legfontosabb jó szónOkról gondoskodni és a búcsúi körmenetet impozánsan megrendezni.

Misszió

Ilyen is volt Alsóregmecen. 1948. február 27-től március 3-ig. A Szent Bazil rendi missziós atyák tartották. Naponta két beszéd és egy külön beszéd volt: fiúkhoz, lányokhoz, férfiakhoz, asszonyokhoz. A községben mindenki részt vett ezen.

Ajándékok

Kedves és fontos szokás. Az alsóregmeci lelkésznek nincs javadalma. Egy falu el tud tartani egy papot, ha akar. A lakosság tejet, lisztet, mákot, túrót, tojást, tüzelőfát stb. ajándékozott a lelkésznek a mindennapi megélhetéshez.