Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1. Az Önkormányzat alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, utasítások
 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1990. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
 • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
 • 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
 • 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól
 • Alsóregmec Község Önkormányzata képviselő- testületének 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelete a képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 • Ügyrend

 

 1. Az Önkormányzata által ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320            Köztemető-fenntartás és – működtetés

013350            Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231            Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236            Országos közfoglalkoztatási program

045120            Út, autópálya építése

045130            Híd, alagút építése

045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051040            Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

062020            Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010            Közvilágítás

066020            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081071            Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082042            Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044            Könyvtári szolgáltatások

082092            Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104042            Család és gyermekjóléti szolgáltatások

106020            Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051            Szociális étkeztetés szociális konyhán

107055            Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

 

 1. Az önkormányzat önként vállalt feladatai:
 1. Non-profit (civil) szervezetek és egyesületek támogatása
 2. Egyházak támogatása
 3. Sportszervezetek támogatása
 4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás
 5. Települési támogatás nyújtása

 

 1. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekkel kapcsolatos tájékoztatások:

Ügyintézés helye: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.

ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8.00-12.00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda:12.00-16.00

Csütörtök: 8.00-12.00

Péntek: 8.00-12.00

Elérhetőség:

Tel.:  47/308-031

E-mail: mikohaza@mikohaza.hu

 

Szociális ügyek:

Az önkormányzat által nyújtandó szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII.19.) önkormányzati rendelet

Települési támogatás iránti kérelem (lásd fent a rendelet melléklete)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Hátrányos / halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelem

Általános igazgatási ügyek:

 

Elektronikus benyújtásának módja: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 • Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység iránti kérelem / módosítása
 • Bejelentés-köteles ipari tevékenység iránti kérelem / módosítása
 • Telepengedély-köteles ipari tevékenység bejelentése / módosítása
 • Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése / módosítása/megszüntetése

 

Anyakönyvi igazgatás:

 • Házasságkötési szándék bejelentése

az anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez fűződő többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 6/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet letöltése

További információ a 47/308-031-es telefonszámon.

 • Anyakönyvi kivonat kiadása

Anyakönyvi kivonat bármelyik anyakönyvvezetőnél kérhető.

Anyakönyvi kivonatot az érintett személy, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője, vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat hozzátartozó részére vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához.

Az anyakönyvi kivonat kiadása illetékmentes.

 • Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás eljárásról szóló tájékoztató letöltése.

Ügyintéző: Sipos-Juhász Anita

Tel.: 47/308-031

 

Adóügyi igazgatás:

Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adóról szóló 10/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelet letöltése

Adóbevallás elektronikus benyújtásának módja: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Számlaszám: 54600339-11026060

 

Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adóról szóló 11/2010. (XII.27.) önkormányzati rendelet letöltése

Adóbevallás elektronikus benyújtásának módja: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Számlaszám: 54600339-18000067

 1. Alsóregmec Község Önkormányzata által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

Egészségügyi ellátás:

Háziorvosi rendelés: Rendel: Dr. Bokor Enikő
Telefon: 06-47/308-011

Rendelési idő:
Hétfő: 9-12 Mikóháza
Kedd: 11:30-14:30 Mikóháza
Szerda: 8-10 Mikóháza
10 után Felsőregmec ill. Alsóregmec
Csütörtök: 8-10 Mikóháza
10 után Vilyvitány
Péntek: 11:30-14:30 Mikóháza
Háziorvosi ügyelet Pálházán Tel: 47/370-026

Védőnői szolgálat:
Rendel: Lázárné Kiss Angéla védőnő
Mobil: +36 20/423-8628

Rendelési idő:
Minden kedden 9:00-12:00 terhes tanácsadás
12:00-14:00 gyermektanácsadás

Fogorvosi rendelés: Rendel: Dr. Pitó Erzsébet
Telefon: +36 30 380-5659

Rendelési idő:
Hétfő: 13:00-18:00
Péntek: 8:00-13:00

 

Óvodai nevelés, ellátás

Bózsva-parti Óvoda

3989 Mikóháza, Szabadság utca 5.

További információk az óvoda honlapján: http://bozsvapartiovoda.hu

 

Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás

Alsóregmec Község Önkormányzata Polgármesterének 9/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (letöltés)

 • Művelődési Ház és Könyvtár

3989 Alsóregmec, Szabadság utca 22.

 

A Művelődési Ház 90-100 ember kényelmes befogadására alkalmas. A termünkben lehetőség nyílik előadások, konferenciák, gyűlések, megbeszélések, különböző fogadások és bálok lebonyolítására.
Otthont ad a településünkön működő kulturális csoportok próbáinak, előadásaiknak lebonyolítására. A Művelődési Ház házasságkötő teremkén is működik.
Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a településünkön igazán esztétikus környezetben történjenek az esküvők. Az épület mögötti szabadtéri színpad különböző programok, ünnepségek lebonyolításának kiváló helyszíneként szolgál.

 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján működik a könyvtár, ahol könyvkölcsönzés, vagy egyéb dokumentumok kölcsönzése történik.

Könyvtáros: Linkner Zoltánné

Nyitva-tartás:

szerda: 13.30-17.30

csütörtök: 13.30-17.30

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás útján

 • családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
 • család- és gyermekjóléti központ,
 • házi segítségnyújtás,
 • idősek nappali ellátása (idősek klubja),

Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás útján

 • szociális étkeztetés szociális konyha formájában,
 • gyermekétkeztetés

Köztemető fenntartása

Alsóregmec Község Önkormányzata képviselő- testületének a temetőkről és a temetkezésekről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet letöltése

 1. A Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal által vezetett hatósági nyilvántartások a kereskedelmi és ipari tevékenységekről, a szálláshely- szolgáltatási tevékenységet végzőkről:

Szálláshely- szolgáltatási tevékenységet végzők nyilvántartása

 1. Képviselő- testületi ülésekre vonatkozó adatok

 

Képviselő-testületi ülések helye:

 • 3989 Alsóregmec, Szabadság utca 22. Polgármesteri Iroda
 • Közmeghallgatás:

Művelődési Ház (Alsóregmec, Szabadság utca 22.)

 • kivételesen indokolt esetben ettől eltérő helyszín

A képviselő-testületi ülések összehívására, nyilvánosságára, a szavazás rendjére a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadók. (SZMSZ letöltés ide kattintva)

 

 1. Az önkormányzat hirdetményei, közlemények
 2. Az önkormányzat által kiírt pályázatok:
 3. Alsóregmec Község Önkormányzatánál végzett vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
 • Jelentés ÁSZ Integritás
 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata – 2020 – letöltés

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be az alábbi elérhetőségeken:

 1. Személyesen: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10. (Községháza)
 2. Írásban: Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal, 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.
 3. Elektronikus úton: mikohaza@mikohaza.hu